332
دوره ها
1403
اعضا
60
نویسندگان
120
موضوعات

صفحه نخست

دوره های آموزشی

مزایای دوره های کاشفان صنعت

۱- داﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ  

۲- داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 

۳- اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﻮات ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ   

۴- ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﺶ 

۵- اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 

۶- اوﻟﻮﻳﺖ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ

لازم به ذکر است که گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای از سال ۱۳۹۲ صرفا به صورت الکترونیکی می باشد .این مدارک به علت دارا بودن کد ملی آموزش شغل ، بین المللی بوده و در سایر کشور ها معتبر نیز است  و به رسمیت شناخته می شود .نکته قابل توجه برای افرادی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند این است که این مدارک به علت دارا بودن کد بین المللی در سازمان جهانی کار  در ۱۸۶ کشور دنیا معتبر می باشد که این امر می تواند به روند مهاجرت شما کمک شایانی بکند .لیست کشور های عضو سازمان جهانی کار را می توانید در این لینک مشاهده نمایید.

مشاهده تمامی دوره ها

رویدادهای نزدیک

با ما در تماس باشید

در صورت تمایل به شرکت در دوره مورد نظر، می توانید با یکی از شماره های زیر جهت مشاوره تماس حاصل فرمایید. یا به ادرس:دزفول خ طالقانی بین ابوریحان و میدان فتح المبین مجتمع فنی وحرفه ای کاشفان صنعت مراجعه کنید.

۰۶۱۴۲۲۷۱۸۱۵-۰۹۰۲۱۱۱۰۴۴۵

فرایند کاری

گام اول

جستجوی دوره آموزشی

در دوره های آموزش مجازی و حضوری دلخواهتان آنلاین ثبت نام کنید

گام دوم

دریافت سرفصل نمونه

گام سوم

مشاهده سرفصل های دوره

بسته های آموزشی کامل و جامع را دریافت کنید

گام چهارم

شرکت در دوره

از آموزش مجازی و حضوری در آموزشگاه کاشفان صنعت دزفول بهره مند شوید