برقکار صنعتی درجه2

آزمونه برگرفته از جدیدترین ازمونهای هماهنگ کشوری میباشند امیدواریم که مورداستفاده قرار بگیرند.باتشکر مدیریت مرکز مهارت آموزی کاشفان صنعت