مجتمع آموزشی
کاشفان صنعت
زیرنظر سازمان فنی وحرفه ای کشور تماس با ما ثبت نام
آموزش کلیه دوره های
نرم افزار-سخت افزار
دوره های ویژه بازارکاربا اخذمدرک معتبر آموزش نرم افزار آموزش سخت افزار
بیکاری از بی مهارتی است
به راحتی کسب درآمدکنید
در دوره های ویژه بازارکار کاشفان صنعت ثبت نام کنید و جذب بازارکار شوید دوره های ویژه بازارکار تکمیل و تغییردیپلم

شهریه دوره

550000تومان

photoshop-logo

شهریه دوره

600000تومان

شهریه دوره

700000تومان

AutoCAD.Persian.Fonts

آموزش اتوکد

شهریه دوره

700000تومان

آموزش عملی سخت افزار

شهریه دوره

1200000تومان

از

550000تومان

شهریه دوره

شهریه دوره

300000تومان

کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw

شهریه دوره

500000تومان

شهریه دوره

400000تومان

شهریه دوره

800000تومان

شهریه دوره

500000تومان

شهریه دوره

400000تومان

شهریه دوره

400000تومان

شهریه دوره

400000تومان

شهریه دوره

700000تومان

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB

شهریه دوره

700000تومان

شهریه دوره

700000تومان